Sklep SUR

 1. INFORMACJE OGÓLNE

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych naszych klientów. Zbiory zasad dokonane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa a w szczególności zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH, UŻYTKOWNIK
 1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Usług Rolniczych (SUR) z siedzibą przy ul. Przysiółki 6 w Zbąszyniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000177918, NIP: 923-002-55-28, REGON: 000585377.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług w ramach strony internetowej.

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

* art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą – aby:

– odpowiedzieć na zapytania kierowane do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej lub skontaktować się z Państwem w inny preferowany przez Państwa sposób,

– wysyłać newsletter i realizować inne działania marketingowe wykraczające poza uzasadniony interes administratora;

* art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – aby skutecznie:

– zawierać i wykonywać umowy dotyczące świadczonych usług (np. w celu realizacji sprzedaży),

– wywiązać się z zobowiązań wynikających z obsługi procesu reklamacyjnego;

* art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – aby:

– wypełnić obowiązki prawne, w szczególności dotyczące obowiązków księgowych oraz podatkowych powstałych w związku ze sprzedażą;

* art. 6 ust. 1 lit f) RODO – niezbędność w zakresie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią – aby:

– prowadzić analizę zachowań oraz statystykę aktywności Użytkowników a także ich preferencje mające na celu poprawę jakości świadczonych usług;

– potwierdzić wykonywanie naszych obowiązków, móc skutecznie dochodzić swoich roszczeń lub bronić się przed roszczeniami przeciwko nam, wykrywać oszustwa lub podjęcia prób ich zapobiegania;

– wykonywać czynności w celach marketingowych adekwatnie do naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym dopasowanie najlepszej oferty lub promocji naszych produktów w sklepie internetowym prowadzonym przez nas.

 1. RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do dokonania zakupu lub rejestracji:

– imię i nazwisko

– adres na który zostanie wysłana paczka

– adres e-mail

– nr telefonu

 1. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI
 1. Użytkownik może w każdej chwili:

– zażądać od administratora:

* informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych,

* poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.

– wycofać swoją zgodę na przetwarzania jego danych osobowych, bez podania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofania zgody na otrzymanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

– żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.

– wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonanie czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora danymi osobowymi.

– zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

– zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

 1. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.
 2. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przekazane dane osobowe, będą przechowywane przez okres:

 1. niezbędnym do wykonania realizacji umowy zawartej w ramach świadczonych przez nas usług, wykonywania naszych obowiązków w czasie ich trwania,
 2. przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
 3. do momentu wycofania przez Użytkownika zgody lub wniesienia sprzeciwu w przypadku wykonywania przez nas czynności w celach marketingowych, na podstawie odrębnie wyrażonych przez Użytkownika zgód lub w ramach przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu.
 4. POWIERZANIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM
 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz współpracujących z administratorem, w zakresie niezbędnych dla realizacji transakcji np. w celu dostarczenia przesyłek.
 2. Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.
 3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, ani żadnej organizacji międzynarodowej.

 1. PLIKI COOKIES
 1. Pliki “cookies”, czyli ciasteczka, są to niewielkie dane informatyczne, wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy. Pliki te są zapisywane na urządzeniu, na którym użytkownik przegląda stronę internetową sklepu.
 2. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika.
  Tą drogą jest niemożliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki cookies zawierają przeważnie nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator wykorzystuje pliki cookies głównie w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z powyższym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).
 4. Pliki cookies wykorzystywane w ww. celu obejmują:

– na czas trwania sesji:

* pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator);

* uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

* pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

* sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash);

* pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka;

– trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej;

– pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google, w celu analizy sposobu korzystania ze Sklepu internetowego przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji

 1. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwaniu dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Można tego dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej sklepu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator powołał pracownika do wypełniania zadań związanych z ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: marta.kostera@sur.com.p| w każdej sprawie dotyczącej danych.
 2. W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki Prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej naszego sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)